Náš tím

pracovníkov na ktorých sa môžete obrátiť

 

Štatutárny orgán - Predstavenstvo:

Ing. Martin Vlha - predseda predstavenstva

Jaroslav Špička  - podpredseda predstavenstva

členovia predstavenstva:

JUDr. Daniela Suchánková

Ing. Anna Baničová

Ing. Stanislav Strnad

Anna Borovská


 Spôsob konania v mene družstva:

  • Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom.
  • Predsedu počas neprítomnosti zastupuje podpredseda.
  • Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda, prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva.

Kontrolná komisia PSBD:

predseda kontrolnej komisie - Katarína Hallová

členovia kontrolnej komisie:

- Ing. Eva Fajmonová

- Peter Halás


PSBD má v súčasnosti 21 zamestnancov, z toho je 17 zamestnancov THP a 4 zamestnanci na úseku údržby. 

PSBD je rozdelené na 3 úseky a to:

-  úsek predsedu, ktorý zároveň vykonáva funkciu vedúceho organizácie

- technický úsek- vedúci technického úseku Ing. Martin Vlha

- ekonomický úsek - vedúca ekon. úseku Ing. Viera Prokopová